Dating daan binyag seedating ru

Dito rin sa aklat “Si San Cipriano at ang mga Obispo ng Ikatlong Konsilyo sa Kartago (253) ay nagturo na ang mga sanggol ay dapat bautismuhan sa lalong madaling panahon matapos maipanganak.

Ang pagbabautismo sa kanila ay hindi dapat ipagpaliban hanggang sa ikawalong araw, gaya ng ginagawa ng iba.

Ang Konsilyo ng Milevis (416) ay itinuro ang pangangailangan ng Bautismo ng Sanggol, at ang doktrinang ito ay inulit sa mga Konsilyo na Luterano, Vienne, Florencia at Trento.”Maliwanag na kay Cipriano at sa mga Konsilyo ng Iglesia Katolika nagmula ang doktrinang pagbabautismo ng mga sanggol.

Kung gayon, hindi lamang nasasalig sa haka at palagay ang pagbabautismo ng mga sanggol kundi batay sa utos at aral ng mga tao.

Bago tanggapin ng isang tao ang tunay na bautismo ay kinakailangan muna siyang mapangaralan ng mga salita ng Diyos. Gaya ng sabi ni Apostol Pablo:“Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan: na kung paanong si Cristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay.” Ang lahat ng ito ay dapat tuparin ng tatanggap ng tunay na bautismo.

Dapat ding matiyak na ang napangaralan ay sumasampalataya. Dahil dito, hindi marapat na bautismuhan o ‘binyagan’ ang mga sanggol sapagkat hindi pa nila kayang gawin ang mga ito.

May halaga ba sa Diyos ang alinmang paglilingkod at pagsamba na nakasalig sa utos at sa aral ng tao?

Datapuwa't sinabi ni Jesus, Pabayaan ninyo ang maliliit na bata, at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin: sapagka't sa mga ganito ang kaharian ng langit.

Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka.”“At sila'y inilabas at sinabi, Mga ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas?

At kanilang sinabi, Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan.

At ipinatong niya ang kaniyang mga kamay sa kanila, at umalis doon.

”Nang dalhin kay Jesus ang maliliit na bata ay ipinatong Niya ang Kaniyang mga kamay sa ulo ng mga bata at saka sila ipinanalangin.

59 comments

  1. Ngayon alamin natin na sa boung kasulatan ng bagong tipan ay hindi natin masusumpungan na nag binyag si juan bautista ng sanggol o ang mga Apostol. ANG DATING DAAN 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*